Stratejik Yönetim ve Planlama

Herhangi bir sektörde rekabet eden firmaların açıkça tanımlanmış olsun veya olmasın, rekabet stratejileri vardır. Bu stratejiler firmalarının geleceğine yönelik olup; şirketlerin hayat eğrilerinin uzun süreli olmasında en temel planlamadır. Stratejik planlama, firmaların içinde bulunduğu sektörün, gelecekteki gelişimlerini tahmin ederek, rakiplerin ve kendi konumlarını analiz etmeyi, bunu rekabet stratejisine dönüştürebilmeyi sağlar. Rekabet stratejilerini geliştirebilmek için, temelde bir şirketin nasıl rekabet edeceği, hedeflerin neler olması gerektiği ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaların uygulanacağı gibi konular bu eğitimin temel amaçlarındandır.

Programın diğer amacı, ülkemizde yeteri kadar önemsenmeyen bu konuda, bilgi ve tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşıp, gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan örnekler vererek, şirketlerin üst düzey yönetici ve sahiplerinin bakış açılarını olumlu yönde değiştirmek.

Programın İçeriği
Stratejik Yönetimin
• Tanımı
• Amacı
• Özellikleri
• Temel Öğeleri

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
• Vizyon
• Misyon
• Strateji
• Politika
• Taktik
• Program
• Bütçe

Stratejik Yönetimin Süreci Ve Safhaları
• Stratejilerin Geliştirilmesi
• Stratejilerin Uygulanması
• Stratejik Sonuçların Kontrol Ve Değerlendirilmesi

Dış Çevrenin Analizi: Fırsat Ve Tehditler
• Dış Çevrenin Tanımı
• Dış Çevre Faktörlerinin Analizi
• Küresel Çevre Faktörleri
• Ulusal Çevre Faktörleri
• Rekabet Çevresi Faktörleri

İşletmenin Analizi : Üstünlük Ve Zayıflıklar
• İşletme İle Çevresi Arasındaki İlişkiler
• İşletmenin Analizi
• Organizasyonun Analizi
• Fonksiyonel Analiz
• İşletmenin İç Kaynakları Arasındaki Etkileşim
• Sinerji

İşletme Stratejileri
• İşletme Stratejilerine Genel Bakış
• Büyüme Ve Geliştirme Stratejileri
• İşletme Dışı Büyüme Stratejileri
• Durgun Büyüme Ve Değişmeme Stratejileri
• Kendine Gelme Ve Tasarruf  Stratejileri
• Yatırımları Azaltma Ve Tasfiye Stratejileri
• Karma Stratejileri

Stratejileri Uygulama Ve Kontrol
• Stratejilerin Uygulanma Süreci
• Strateji Ve Politikalar
• Organizasyonun Yapısı
• Stratejik Sonuçların Kontrolü